- Top billedet

Kvalitetssikring

Sikring af kvalitet er for os en selvfølge!

Indenfor det lægefaglige område har kvalitet været tænkt på længe før, at det blev moderne, at iscenesætte kvalitetssikring i offentlige og private virksomheder.

Allerede Hippokrates (ca. 460-370 før kristus) nedskrev etiske og kollegiale regler for læger og lægegerning. Den betegnes asklepiade-eden, og er oversat af J.L. Heiberg. Det danske lægeløfte blev sat i kraft i 1815, og har samme ordlyd i dag, som dengang, og afgives af alle danske læger.

 

Klik og læs mere

 • Asklepiade-eden

  Idet jeg kalder lægeguden Apollon, Asklepios, Hygaia og Panakeia til vidne samt alle guder og gudinder, sværger jeg at ville holde efter evne og bedste skøn denne ed og kontrakt. Jeg vil agte den, der har lært mig kunsten, lige med mine forældre og dele mit brød med ham og, når han behøver det, yde ham hans fornødenheder.

   

  Hans afkom vil jeg agte lige med mine brødre og lære dem denne kunst, hvis de ønsker at lære den, uden honorar. Forskrivning, forskrifter og videnskabelig undervisning og al anden lærdom vil jeg meddele mine og min lærers sønner samt elever, der har sluttet kontrakt og er taget i ed efter lægelaugets lov, men ingen anden.

   

  Diætetiske forskrifter vil jeg benytte til de syges gavn efter evne og bedste skøn, og hindre dem, der kan volde skade og fortræd. Selv om jeg opfordres dertil, vil jeg ikke udlevere nogen dødelige gifte eller give noget sådant råd, ej heller give nogen kvinde fosterfordrivende midler.

   

  Jeg vil bevare mit liv og min kunst rent og fromt. Jeg vil ikke skære for sten, men overlade det til specialisterne. I de huse, hvor jeg kommer, vil jeg komme til gavn for de syge, idet jeg holder mig fjern fra al bevidst uret og forførelse både i andre henseender og i kønslig, både over for kvinder og mænd, fri og slaver.

   

  Hvad jeg ser og hører i min praksis eller uden for praksis i menneskenes liv, hvad som ikke bør komme ud, det vil jeg fortie, idet jeg anser sligt for embedshemmelighed. Når jeg handler efter denne ed og ikke bryder den, så lad det forundes mig at nyde godt både af mit liv og af min kunst, idet jeg nyder anseelse hos alle mennesker til evig tid. Men overtræder jeg den, og bliver ménsvoren, da times det mig det modsatte heraf.

 • Lægeløftet

  Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

På Frederiksstadens Klinik arbejder vi dagligt med kvalitetssikring, idet klinikken er fokuseret på, at levere sundhedsfaglig høj diagnostisk kvalitet, som er betinget af en løbende sikring af den samlede faglige og driftsmæssige kvalitet.

Vi efterlever helt naturligt kerneindholdet i lægeløftet, og er Akkrediteret i henhold til DKKM´s Sygehus standarder, under navnet ”Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik Aps.”. Se mere her.

Vi er foretager konstant forbedringer på baggrund af ny viden og teknologisk udvikling, - hvis der bare er noget, som kan gøres bedre. Derfor er vi også åbne for dine input, og i vores venteværelse kan du skrive RIS/ROS.

Vi er godkendt, uden anmærkninger, ved Sundhedsstyrelsens sidste tilsyn, og du kan se rapporten under navnet "SPECIALLÆGESELSKABET FREDERIKSSTADENS RØNTGEN- OG ULTRALYDSKLINIK ApS.", Se mere her

 

I henhold til Sundhedsloven § 42, Stk. 4 har den dataansvarlige på Frederiksstadens rtg. og ul. klinik givet tilladelse til, at lægesekretærer ansat på klinikken, kan foretage opslag i de elektroniske systemer, som indeholder klinikkens patientdata, i henhold til lovgivningen i § 42 stk. 1. Tilladelsen er givet til den nævnte personalegruppe for at den kan varetage de funktioner og opgaver, som den er beskæftiget med i klinikken.

 

Frederiksstadens-logo